Litteratur

 

 1. Acton, W. (1997). Seven Suggestions of Highly Successful Pronunciation Teaching. I: The Language Teacher 21:2.
 2. Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte; Norheim, Thorstein. (2012). Litterær analyse. En innføring. Oslo: Pax forlag.
 3. Baines, Lawrence. (2008). A Teacher’s Guide to Multisensory Learning. Improving Literacy by Engaging the Senses. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development. (elektronisk utgave)
 4. Bergenholz, Henning; Cantell, Ilse; Fjeld, Ruth Vatvedt; Gundersen, Dag; Jónsson, Jón Hilmar; Svensén, Bo. (1998). Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget.
 5. Cook, Vivian. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. London: Hodder Education.
 6. Duesund, Liv. (2003). Kroppen i verden. Skapande Vetande 40. Linköping: Linköpings universitet
 7. Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti. (2003). Norsk på en to tre. Oslo: Cappelen.
 8. Eysenck, M.W; Keane, Mark T. (2010). Cognitive Psychology. New York: Psychology Press.
 9. Fischer, Andreas. (2007). Deutsch lernen mit Rhythmus. Der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert-Verlag.
 10. Fredriksen, Biljana C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
 11. Gulliksen, M. (1997). Det skapende møtet: En teoretisk og en praktisk-estetisk studie av personens møte med materialet i den skapende prosessen (Master’s thesis). Notodden: Telemark University College.
 12. Haig, Jean; Cave, Sue. (2012). Physical French Phonics. A Tried and Tested system for Teaching French Phonics. Bedforshare: Brilliant Publications.
 13. Haslev, Marianne. (1980). Mekanismer bak bruk av morsmål og fremmedspråk. Seria A – Undervisningsmidler – nr. 1. Bergen: Universitetet i Bergen, Fonetisk institutt.
 14. Hoemsnes, Anita. (2014). Får jobben gjort i Litauen. I Dagens Næringsliv,1.2014, s. 8-9.
 15. Husby, Olaf; Kløve, Marit Helene. (1998). Andrespråksfonologi. Teori og metodikk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 16. Husby, Olaf; Kløve, Marit Helene. (2008). Flytende norsk. Oslo: Abstrakt forlag.
 17. Husby, Olaf. (2008a). Flyt og rytme. Oslo: Abstrakt forlag.
 18. Husby, Olaf. (2008b). På egne bein. Oslo: Abstrakt forlag.
 19. Kirk, Katrine; Mølgaard Jørgensen, Lene. (2006). På vej mod effektiv udtaleundervisning. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
 20. Kløve, Marit Helene. (2008). Hørte jeg riktig? Oslo: Abstrakt forlag.
 21. Kulbrandstad, Lars Anders. (2015). Språkholdninger. I NOA norsk som andrespråk Årgang 30· 1-2/2015 247-283
 22. Libell, Henrik Pryser. (2014). Arbeidsplasser på vandring til Nordøst-Europa. I Aftenposten Innsikt, utgave 6, juni 2014. Hentet fra: http://www.aftenposteninnsikt.no/europa/arbeidsplasser-p-vandring-til-nord-st-europa
 23. Moltubak, Jørgen. (2015). Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Oslo: Gyldendal akademisk.
 24. Nistov, Ingvild. (2000). Referential Choise in L2 Narratives. A Study of Turkish Adolescent Immigrants Learning Norwegian. Oslo: University of Oslo, Doctor Artium Thesis (Series of dissertations submitted to the Faculty of Arts, Nr 99).
 25. Popperwell, R.G. (1963). The pronuciation of Norwegian. Oslo University Press.
 26. Rasmussen, B. (2012). Kunsten å forske med kunsten: et blikk på kunnen ut fra praksis-teori-relasjonen I Gürgens Gjærum R. & Rasmussen B. Forestilling, framføring, forskning. Akademika forlag. Trondheim, s. 23-49.
 27. Simonsen, Hanne Gram. (2013). Tegnspråk. Artikkel i Store norske leksikon. https://snl.no/tegnspr%C3%A5k (besøkt 29.5.2016).
 28. Stern, H.H. (1992) Issues and Options in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press
 29. Strandskogen, Åse-Berit. (1979). Norsk fonetikk for utlendinger. Oslo: Gyldendal norsk forlag.
 30. Strandskogen, Åse-Berit. (1989). Hva sier du? uttaleøvelser i norsk. Oslo: Oris forlag.
 31. Svensén, Bo. (1997). Handbok i lexikografi. Principer och metoder i ordboksarbete. Stockholm: Nordstedts.
 32. Svensson, Snorre Karkkonen. (2008). Språkdidaktikk for de små grå. I Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet (Carlsen, C. et al. (eds.)), Oslo: Novus forlag.
 33. (2011). Det felles europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering. Europarådet.
 34. van Leeuwen, Theo. (2005). Introducing Social Semiotics. Oxon/New York: Routledge.
 35. van Leeuwen, Theo. (2015). Multimodality in Education: Some Directions and Some Questions. I TESOL QUARTERLY 49, No. 3, September 2015, p. 582-589.
 36. Øvregaard, Åsta; Robbins, Sissel; Hillestad, Birte; Husby, Olaf. (2012). Norwegian on the Web. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Nettressurser

CALST – The Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor  (Besøkt 17.4.2016)