Konsonantene i norsk beskrives etter artikulasjonssted (f.eks. om de er labiale, dentale, alveolare ) og etter
artikulasjonsmåte (om de er plosiver, frikativer, eller om de er stemte).