Gangstien

Gangstien vert ikkje halden
vedlike i vinterhalvåret.
Ferdsel på eige ansvar.

                                      Tekn. Etat