Reguleringsområde

 

[Regulerings-
område
Røldal-Suldal]

Kraftlinjer
Ved store snømengder eller oppbygging av skavlar kan det oppstå område med låg
avstand til kraftliner. Desse områda vil normalt vera tydeleg merka, men forholda
kan endra seg raskt så vis stor merksemd ved opphald i nærleik av linjetraseer.

Regulerte vatn
På vatn i regulerte vassdrag vil det alltid vera ein viss fare for område med ope vatn
og usikker is. Spesiel gjeld dette ved inn- og utløpsos for tappetunnelar, krafts-
stasjonar, o.l. Varierande vannstand fører også til generelt svake partier og store
issprekker langs land. Sprekker og opne råk kan vera dekka av tynne islag og snø,
så det må utøvast stor aktsemd ved ferdsel på isen.

VIS REPSEKT FOR INNGJERDING OG SKILTING, VÆR FORSIKTIG OG HA EIN FIN TUR!
Meld fra om usikra forhold.

Kraftproduksjon Røldal-Suldal
Telefon 35093240

[ HYDRO logo]

Leave a Reply

Your email address will not be published.